รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)


ทำการสมัครออนไลน์ Online application for admission

 

 

สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 – 12 กุมภาพันธ์ 2559

ขยายเวลาการรับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)
จากวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

ระบบจะปิดการสมัคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.30 น.
The online application system will automatically close
on 19 February 2016 at 16.30

  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ https://grad.ku.ac.th หรือ ซื้อซีดีข้อมูลและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ราคา 50 บาท หรือสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ราคา 70 บาท ทั้งนี้การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ควรสั่งซื้อก่อนเปิดรับสมัครประมาณ 1 สัปดาห์
  • ขั้นตอนในการสมัคร
   1. สมัครสอบและพิมพ์ใบสมัคร
   2. ส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมชำระค่าสมัคร
   3. ตรวจสอบรายชื่อและสถานะสมัครสอบhow-to-apply-th
  • การส่งหลักฐานการสมัคร
   • ด้วยตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นล่าง เคาน์เตอร์บริการนิสิต (ชำระค่าสมัครเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต) (เว้น วันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการอื่น ๆ)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เท่านั้น)
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 9 พฤษภาคม 2559 เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 4 พฤษภาคม 2559
เอกสารที่เกี่ยวข้องการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ)
หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
ใบแจ้งการชำระเงิน (บส.บว.2)
หนังสือรับรองรายวิชา (บส.บว.3)
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4)
การส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)
การส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น)
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY03 พันธุวิศวกรรม 5 10
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 5
XA02 คหกรรมศาสตร์ 24
– กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ 6
– กลุ่มวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 4
– กลุ่มวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 10
– กลุ่มวิชาศิลปสัมพันธ์ 4
XA03 ปฐพีวิทยา 5 20
XA05 พืชสวน 4 21
XA06 โรคพืช 5 15
XA07 ส่งเสริมการเกษตร 14
XA23 พืชไร่
(ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครภายหลัง)
XA28 สัตวศาสตร์ 6 20
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 15
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 3 6
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN01 บริหารธุรกิจ 66
– กลุ่มวิชาการจัดการ 12
– กลุ่มวิชาการเงิน 12
– กลุ่มวิชาการจัดการเทคโนโลยีและการผลิต 12
– กลุ่มวิชาบัญชีการเงิน
– กลุ่มวิชาการตลาด 30
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 4 10
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 15
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 7 14
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 6 10
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 20
XB07 วิทยาศาสตร์การประงมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 10
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 5 15
XL02 ปรัชญาและศาสนา 15 30
XL04 ภาษาไทย 5 5
XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 10
XL11 ภาษาตะวันออก 30
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC11 วิศวกรรมป่าไม้ 5
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 5 10
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 20
XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ 10
XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 15
XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 15
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 10
XD06 จุลชีววิทยา 10 25
XD07 ชีววิทยา 15
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 15
XD09 พันธุศาสตร์ 10 45
XD10 ฟิสิกส์ 13 15
XD12 สถิติ 5-10 15
XD13 สัตววิทยา 10 15
XD15 มาตรวิทยา 10
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 15
XD17 ชีวเคมี 5 15
XD19 เคมี
– สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 10 15
– สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 10
– สายวิชาเคมีอนินทรีย์ 10 20
– สายวิชาเคมีอินทรีย์ 10 20
– สายวิชาเคมีอุตสาหกรรม 2 10
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 5
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 10 10
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 10 12
XD25 เคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
(สาขาขอยกเลิกการรับสมัคร)
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 10 45
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 3 15
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 25
– กลุ่มวิชากำลัง 10
– กลุ่มวิชาสื่อสาร 5
– กลุ่มวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 5
– กลุ่มวิชาควบคุม 5
XE07 วิศวกรรมโยธา 10 39
– กลุ่มวิชาบริหารการก่อสร้าง 10
– กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 5 15
– กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 5 10
– กลุ่มวิชาวิศวกรขนส่ง
– กลุ่มวิชาวิศวกรรมสำรวจ 4
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 3 35
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 15
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 10
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 5 10
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF03 การสอนคณิตศาสตร์ 10
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 15
XF17 หลักสูตรและการสอน
(สาขาขอยกเลิกการรับสมัคร)
XF23 ปฐมวัยศึกษา 10
XF24 พัฒนอาชีวศึกษา 15
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 5
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา 5
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG01 เศรษฐศาสตร์ 25
XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 10
XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 20
XG07 การจัดการทรัพยากร 20
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 5
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ 20
– กลุ่มวิชาการปกครอง 4
– กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4
– กลุ่มวิชาบริหารงานยุติธรรมและความปลอดภัย 4
– กลุ่มวิชาการจัดการท้องถิ่น 4
– กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 4
XH04 สังคมวิทยาประยุกต์
(สาขาขอยกเลิกการรับสมัคร)
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 12
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 30
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ 5 5
XI13 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 6
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 13 25
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 25
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 40
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 5
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 5 30
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 30
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 25
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 25
XK08 วิศวกรรมอาหาร 10
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 15

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฎวิทยา 3
XA05 พืชสวน 3
XA06 โรคพืช 5 11
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 4
XA23 พืชไร่
(ตรวจสอบข้อมูลการเปิดรับสมัครภายหลัง)
XA26 อารักขาพืช 19
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 15
XA30 วิทยาการพืชสวน 19
XA31 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ 10
XA34 การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 15
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 5 10
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 15
XE07 วิศวกรรมโยธา 15
– กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 5
– กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 5
– กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่ง 5
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 6 10
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 13
XQ03 วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ 3 5
XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ 30
XQ06 วิทยาการพืช 10
XD06 จุลชีววิทยา โครงการจัดตั้งสายวิชาจุลชีววิทยา 10
XD19 เคมี 15 15
– สายวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ 5 5
– สายวิชาเคมีวิเคราะห์ 5 5
– สายวิชาเคมีอินทรีย์ 5 5
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 10
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 10
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 10

วิทยาเขตศรีราชา

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ01 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 15
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 25
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 25

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 15
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 15
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE07 วิศวกรรมโยธา 5
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XV01 สาธารณสุขศาสตร์ 20

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th