รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคพิเศษ)


เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA61 เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) 20
XA62 ส่งเสริมการเกษตรสาหรับผู้บริหาร 24
XA63 คหกรรมศาสตร์ 30
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN81 บริหารธุรกิจ (สปท.) 60
XN83 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 30
XN84 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ) 154
XN87 การเงินประยุกต์ 30
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 15
XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 26
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 60
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25
XE65 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 30
XE70 การจัดการวิศวกรรม 55
XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 30
XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝั่งตัว 15
XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 30
XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF71 การสอนคณิตศาสตร์ 30
XF74 ปฐมวัยศึกษา 35
XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 20
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 60
XG81 ธุรกิจการเกษตร 60
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR61 นวัตกรรมอาคาร 30
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH65 การจัดการความขัดแย้ง 40
XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม 70
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK63 เทคโนโลยีของน้าตาล (ป.บัณฑิต) 50
XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 30
XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 25

วิทยาเขตกำแพงแสน

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 25

วิทยาเขตศรีราชา

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 30
XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 25

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

คณะบริหารธุรกิจ

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN82 บริหารธุรกิจ (สกลนคร) 25
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเปิดรับสมัคร
Application Form for Graduate Studies
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก
Exam Application Form for Doctoral Students
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท
Exam Application Form for Master Students
แบบฟอร์มสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
ตัวอย่างสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการรับสมัคร
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มหนังสือ “การรับนิสิต”
ตัวอย่างบันทึกการรับนิสิต
แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตัวอย่างการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต
ตัวอย่างจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มใบสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ บส.บว.1
เอกสาร รายละเอียด
การรายงานตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต
แบบฟอร์มขอพิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตผ่านเว็บ (สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ)
แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งาน เว็บลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ)

* หลักสูตรทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดของหลักสูตรที่ทางสาขาได้ส่งมายังที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอาจจะยังไม่ครบทั้งหมดโดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th