การกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านทาง Internet


กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ภาคปกติ Link
กรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ ภาคพิเศษ Link
ขอ Account Nontri Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขต ศรีราชา Link
ระบบการลงทะเบียนเรียนออนไลน์และพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU9) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร Link