โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา


ประกาศกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562 Download
ใบสมัครและรายวิชาที่เลือกเรียน
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (XD06)
สาขาวิชามาตรวิทยา (XD15)
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20)
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06)
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (XG01)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG03)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG65)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาเขตศรีราชา (XG08)
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (XH06)
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08)
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาประยุกต์ (XH13)
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (XK02)
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (XL11)
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (XT02)