รับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ภาคพิเศษ (รอบสาม)


 

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการเข้าใช้งานและการกรอกข้อมูลประวัตินิสิตใหม่ผ่านอินเตอร์เน็ต Link
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก

วิทยาเขตบางเขน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY62 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 10 Download 20 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA62 ส่งเสริมการเกษตรสำหรับผู้บริหาร 15 Download
XA63 คหกรรมศาสตร์ 30 Download
XA64 เกษตรเขตร้อน 15 Download 15 Download

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN60 บริหารธุรกิจ (ภาคค่ำ)
XN61 บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 30 Download
XN62 บริหารธุรกิจ 7 Download
XN64 บริหารธุรกิจ (สปท.)
XN65 บัญชี
XN67 การเงินประยุกต์ 40 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 60 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD60 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 40 Download


สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE57 วิศวกรรมเครื่องกล 30 Download
XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 6 Download 15 Download
XE62 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 40 Download
XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 Download 15 Download
XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 30 Download
XE70 การจัดการวิศวกรรม 55 Download
XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
XE73 การจัดการวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) 15 Download
XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 30 Download
XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ 40 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF51 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 20 Download
XF55 การศึกษาพิเศษ
XF57 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 17 Download
XF58 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download
XF60 การบริหารการศึกษา 10 Download 60 Download
XF62 พลศึกษา 10 Download
XF68 หลักสูตรและการสอน 15 Download 10 Download
XF70 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 25 Download
XF71 การสอนคณิตศาสตร์ 15 Download
XF74 ปฐมวัยศึกษา 5 Download
XF75 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 20 Download
XF78 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 Download 30 Download

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG63 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 60 Download
XG64 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) 10 Download
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(หมู่ 510) 30 Download
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(หมู่ 512) 45 Download
XG66 ธุรกิจการเกษตร 60 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL60 ภาษาไทย 10 Download 20 Download
XL63 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 15 Download
XL64 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 10 Download
XL65 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 10 Download
XL66 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR61 นวัตกรรมอาคาร 30 Download

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH61 รัฐศาสตร์ 120 Download
XH62 จิตวิทยาชุมชน 30 Download
XH64 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 40 Download
XH66 การบริหารและพัฒนาสังคม 50 Download

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK65 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 20 Download
XK66 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 30 Download

กำแพงแสน

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ60 นิติวิทยาศาสตร์ 30 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF76 วิทยาศาสตร์ศึกษา 10 Download
XX60 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 25 Download
XX62 พลศึกษา 30 Download

ศรีราชา

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XG65 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 40 Download

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XJ60 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 10 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 15 Download
XE56 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 8 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XN68 บริหารธุรกิจ 40 Download
สาขา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE55 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 10 Download
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มการขอเปิดรับสมัคร
Application Form for Graduate Studies
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาเอก
Exam Application Form for Doctoral Students
ตัวอย่างแบบฟอร์มการรับสมัคร ระดับปริญญาโท
Exam Application Form for Master Students
แบบฟอร์มสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
ตัวอย่างสรุปสัดส่วนการรับนิสิตระดับปริญญาโท
แบบฟอร์มการขอขยายเวลาการรับสมัคร
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มหนังสือ “การรับนิสิต”
ตัวอย่างบันทึกการรับนิสิต
แบบฟอร์มรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
ตัวอย่างการจัดทำรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
แบบฟอร์มจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต
ตัวอย่างจัดทำข้อมูลขอรหัสประจำตัวนิสิต

เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มใบสมัครบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ บส.บว.1
เอกสาร รายละเอียด
การรายงานตัวนิสิตใหม่และทำบัตรประจำตัวนิสิต
แบบฟอร์มขอพิมพ์ใบรายงานตัวนิสิตผ่านเว็บ (สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ)
แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งาน เว็บลงทะเบียนเรียน (สำหรับเจ้าหน้าที่โครงการฯ)

* หลักสูตรทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดของหลักสูตรที่ทางสาขาได้ส่งมายังที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งอาจจะยังไม่ครบทั้งหมดโดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th