ขยายเวลารับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2567


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 

กำหนดการ
ปีการศึกษา 2567

ภาคต้น ภาคปลาย
รอบที่ 1 รอบที่ 2

  รับสมัคร

17 ตุลาคม 2566
– 19 มกราคม 2567
20 มกราคม 2567
– 19 เมษายน 2567
20 เมษายน 2567
– 27 กันยายน 2567

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

8 กุมภาพันธ์ 2567
9 พฤษภาคม 2567 17 ตุลาคม 2567

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

14 มีนาคม 2567
7 มิถุนายน 2567 7 พฤศจิกายน 2567
เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2567 (ภาคปกติ) Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบภาคปกติ (บส.บว.2) โปรดเลือกชำระวิธีใดวิธีหนึ่ง
1. ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code) Download
2. ชำระเงินทางธนาคารทหารไทย (Bill Payment) Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies
ศูนย์ทดสอบทางภาษา ม.เกษตร (KU-LANGUAGE TESTING CENTER) Link

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS01 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA02 คหกรรมศาสตร์ 10 Download 25 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 4 Download 8 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 16 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD12 สถิติ 15 Download 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH03 รัฐศาสตร์ 10 Download
XH06 จิตวิทยาชุมชน 10 Download 20 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI18 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก 6 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th