สาขาวิชาที่ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น
ปีการศึกษา 2563 (ภาคปกติ)


บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD12 สถิติ 12 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download