IMG_7331

การประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีในวาระครบรอบ 76 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KU Presidents Forum: Celebration of the 76th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “University as Hubs for AI Research and Development& […]

Read more
IMG_7024

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ณ คณะประมง

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยในครั้งนี […]

Read more
IMG_7013

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 “ชุมชนโลกาภิวัตน์ สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 “ชุมชนโลกาภิวัตน์ สู่สังคมไทยยุคดิจิทัล” “Glocalization to Digitized Thailand” เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษย์ศาสตร์

Read more
IMG_6807

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์ พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ รับฟังการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในหัวข้อการนำแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เข้า […]

Read more
IMG_5336

วันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 34

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมมอบเงินสนับสนุน เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ครบรอบปีที่ 34 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. […]

Read more
IMG_5267

โครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 โดยมีนิสิตในโครงการนำร่องการทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2 […]

Read more
IMG_4929

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมศึกษาดูงาน ด้านกระบวนการบริหารจัดการของบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อ […]

Read more
IMG_4785

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย

Read more
IMG_4464_resize

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งาน ระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัยเป็นวิทยากรบรรยาย ขั้นตอนการให้บริการทางการศึกษาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ขั้นตอนการกำกับดูแลคุณภาพและมาต […]

Read more
1 16 17 18 19 20