batch_IMG_8350

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 42

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษ […]

Read more
batch_IMG_7343

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย […]

Read more
batch_IMG_7289

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 63”

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานกตเวทิตาจิต “นนทรีสีทอง 63” ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ และผู้ลาออกจากราชการ ประจำปี 2563 โดยในปีนี้ นางสมสุข นูหาร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดงานมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ได้รั […]

Read more
batch_1

การศึกษาดูงานและประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยสัญจร ณ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์ ของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้ […]

Read more
batch_IMG_5782

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงและโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ผ […]

Read more
batch_1

บัณฑิตวิทยาลัย รับฟังการนำเสนอระบบ KU Learn

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟัง การนำเสนอการใช้ระบบ KU Learn เพื่อนำมาสนับสนุน โครงการจัดการเรียน […]

Read more
batch_1

บัณฑิตวิทยาลัยต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงานระบบบันทึกและติดตามงาน (WRTS)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าศึกษาดูงานระบบบันทึกและติดตามงาน (WRTS) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2 […]

Read more
1 2 3 4 21