IMG_3699

บัณฑิตวิทยาลัยให้การสนับสนุน ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบเงินสนับสนุนพร้อมให้โอวาทแก่นิสิตจาก ชมรมหมากกระดาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มกราคม พ.ศ. 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ […]

Read more
IMG_3648

มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2562 แด่ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้ารับพรปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญแด่ คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม กองบริหารและงบประมาณการวิจัย อาคาร วช.4 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอกที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 และนิสิตปริญญาโทที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 เอกสาร รายละเอียด ประกาศ เรื่องการส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการคืนสถานภาพนิสิต สำหรั […]

Read more

การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายละเอียด การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Download ใบสมัครขอรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 Download

Read more

การให้รางวัลเกียรติยศ “นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560”

รายละเอียด การให้รางวัลเกียรติยศ “นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติประจำปีการศึกษา 2560” Download ใบสมัครขอรับรางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติประจำปีการศึกษา 2560 Download

Read more

โครงการอบรม การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศ รายละเอียด ระบบลงทะเบียน   รายละเอียด การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป Download การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2561 Download การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 Download รายละเอียด รายการเตรียมความพร้ […]

Read more
annouce_banner2

ขอให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รายละเอียด ประกาศขอให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.PDF Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.DOC Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.PDF(ภาษาอังกฤษ) Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.DOC(ภาษาอังกฤษ) Download ระบบรับข้อมูลประวัติผู […]

Read more
1 21 22 23 24