batch_IMG_4262

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับรางวัลองค์กรรักสุขภาพดีเด่น โครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 4

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รับรางวัลองค์กรรักสุขภาพดีเด่น โครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more
batch_1

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ประจำปี 2563 และได้รับมอบโล่เกียรติยศ จากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันศุก […]

Read more
batch_1

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานวันที่ระลึก
“วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในงานน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ 57 ปี “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่ว […]

Read more
S__11665412

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 24

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ครบรอบปีที่ 24 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ อาคาร 23 ปฏิบัติการวิจัยทางวิศ […]

Read more
batch_IMG_3773

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 51

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาส […]

Read more
Print

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

Read more
batch_10

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีเปิดโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย
ปีที่ 5 และรับรางวัล โครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 4

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพุธหรรษา เกษตรศาสตร์มาออกกำลังกาย ปีที่ 5 โดยในโอกาสนี้ สำนักการกีฬาได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และบุค […]

Read more
batch_IMG_3201

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมโครงการ “เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี … ชีวีมีสุข”

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะประธานชมรม มก.อาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“เดินชมสวนเพื่อสุขภาพดี…ชีวีมีสุข” ซึ่งจัดขึ้นโดย ชมรม มก.อาวุโส เพื่อให้บุคลากรเกษียณอายุของ มก. ผู้บริหาร ศิษย์เก่า บุคลากรปัจจุบัน และ นิสิต ได้ร่วมกันออกกำลังกาย โดยมี รองศาสตราจาร […]

Read more
08-ทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ของคณาจารย์/นิสิตในที่ปรึกษาและเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564

Read more
batch_11

การประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัย โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เมื่อวันพุธที่ […]

Read more
1 2 3 4 5 23