1

การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดี ฝ่ […]

Read more
01

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธี
ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
28 กรกฎาคม 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร […]

Read more
IMG_2753

เข้าพบ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบ ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ รองผู้อำนวยการ สำนักบริหารการศึกษา เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมแวนด้า ชั้น 4 สำน […]

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 5

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 5 เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเป […]

Read more
IMG_2672

บัณฑิตวิทยาลัยแสดงความยินดี ในโอกาสที่ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยิน […]

Read more
IMG_2420

รับฟังการให้คำปรึกษาการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 1

รศ. ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผศ. ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ ผศ. ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผศ. ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีวิทยาเขตศรีราชา และ ผศ. ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมรับฟังและแลกเ […]

Read more
1 2 3 4 5 6 20