1

การเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 3 […]

Read more
1

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 4

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 4 เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเ […]

Read more
1

โครงการสัมมนาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Pre-Degree Prog […]

Read more
1_resize

ประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ หัวหน้าแผนการทำกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยฯ เป็นผู้บรรยายข้อมูล พร้อมตอบข้อซักถาม แก่อาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับทุน วช. ประจำปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันศ […]

Read more
IMG_1286_resize

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 สำหรับ นิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3 ผ่าน Facebook Live เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 &#8 […]

Read more
1_resize

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 3 เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บรรยาย เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องผลิ […]

Read more
IMG_875-2

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 2

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live ครั้งที่ 2 เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองค […]

Read more
IMG_0284

บัณฑิตวิทยาลัยอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live

บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่าน Facebook Live เพื่อรองรับมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจ […]

Read more
Display_resize

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัทนันท์ ทวีวัฒน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาเขตศรีราชา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2 […]

Read more
1 3 4 5 6 7 20