3

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 2 ประจําปี
พ.ศ. 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งาน ระบบ iThesis โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการแนะนำ […]

Read more
1

การประชุมหารือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรร่วมปริญญา Joint Degree Program ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yamaguchi University

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง รองคณบดีฝ่ายวิช […]

Read more
4

การประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2

ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ครั้งที่ 2โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บรรยายในหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำ Double Degree” เมื่อวันศุก […]

Read more
1

การประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2563

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสามัญ ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 103 ชั้น 1 อาคารว […]

Read more
IMG_7745

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 และรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมสร้างสรรค์ไทยเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน “Inno-creative Thailand for Sustainable Development Goals (SDGs)” เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ. […]

Read more
2

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย การศึกษาดูงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน […]

Read more
3

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 77 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
1

โครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 1
ปี พ.ศ. 2563

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบ iThesis สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทย […]

Read more
IMG_5820_resize

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจําปี พ.ศ. 2563
ครั้งที่ 1

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบ iThesis ประจําปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย การอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการใช้งานระบบ iThesis โดยเจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีการแนะนำบ […]

Read more
IMG_5663_resize

การประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
1 2 3 4 14