002

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
ประจำปี 2567

บัณฑิตวิทยาลัยจัดกิจกรรม บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567 กิจกรรมประกอบด้วย การสักการะพระพิรุณทรงนาค อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย สรงน้ำพระพุทธรูป คารวะรูปถ่ายอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผู้ล่วงลับ และรดน้ำขอพรจากอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดย รองศาสตราจาร […]

Read more
001

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร Double Degree Program ระหว่าง ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ Yuan Ze University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพัชรี รอดเดชา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นเร ผิวนิ่ม ภา […]

Read more
001

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
1

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบด […]

Read more
002

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP)

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสุนโครงการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา (GSPP) เมื่อวันพฤหัส […]

Read more
001

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลใหม่ และ iThesis

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลใหม่ และ iThesis เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Webex

Read more
001

งานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ โดยมี คุณสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา […]

Read more
001

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ Credit Bank ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วรช […]

Read more
1 2 3 4 57