001

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลใหม่ และ iThesis

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลใหม่ และ iThesis เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Webex

Read more
001

งานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรงานสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ โดยมี คุณสัมพันธ์ มีสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยบุคลากรประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ และแนะนำระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสา […]

Read more
001

การประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ Credit Bank ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฎาวรรณ เงินกลั่น ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร.วรช […]

Read more
1

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 19 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 19 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ชั้น 4 อาคารนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาส […]

Read more
001

การประชุมหารือการจัดทำหลักสูตร Double Master’s Degree Program ระหว่าง MS Bioscience คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ International Center for Biotechnology, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย Professor Dr. Kohsuke Honda และ Associate Professor Dr. Hiroya Tomita ผู้แทนจาก Inter […]

Read more
001

การประชุมหารือแผนการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าศึกษารายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more
001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ครบรอบ 21 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องโถง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more
001

ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในงาน G H Bank Scholarship Open House 2024

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน G H Bank Scholarship Open House 2024 และออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่พนักงานของธ […]

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก The Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ให้การต้อนรับ Professor Dr. Nakazono Mikio, Dean และ Professor Dr. Jun Murase จาก Graduate School of Bioagricultural Sc […]

Read more
001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 58 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จ […]

Read more
1 2 3 4 5 6 58