001

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 50 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ลานหน้าอาคาร 4 คณะสังคมศ […]

Read more
001

การประชุมหารือเกี่ยวกับการทำหลักสูตรปริญญาร่วม ระดับปริญญาเอก ระหว่าง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับสถาบันการศึกษาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี โพธิแท่น รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ สังข์แก้ว ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ รองศาสตราจารย์ ดร.ออ พรานไชย และ Dr. Michael Jenke ภาควิชาวนวัฒนวิทยา พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิ […]

Read more
001

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน iThesis สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน iThesis สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อหาของการอบรมประกอบด้วย การสาธิตการใช้งาน iThesis โดย คุณสุริยัน งอกคำ นั […]

Read more
001

โครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

คุณกนกกร จีรวรางกูร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และคุณนิธิมา นรศาสตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคณะประมงพบผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 และออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ. […]

Read more
001

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
“การออกแบบการเรียนรู้สำหรับโลกอนาคต” แก่นิสิตระดับปริญญาเอก
สาขาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การออกแบบการเรียนรู้สำหรับโลกอนาคต” แก่นิสิตระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 1 สาขาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันเสาร์ที่ 17 […]

Read more
ปก

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ และ iThesis 2 สำหรับจัดทำวิทยานิพนธ์ ให้แก่อาจารย์ และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิวรรณ์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ การใช้งาน iThesis 1 สำหรับจัดทำโครงการวิทยานิพนธ์ และ […]

Read more
001

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 2 – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย 1) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สักการะหลวงพ่อพุทธโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระพิฆเนศ […]

Read more
1

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเสด็จวางพานพุ่มดอกไม้ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาส งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

Read more
1

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 81 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร รองคณบดีฝ่ายบริก […]

Read more
001

การประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะสั้น (Postgraduate Micro-Credentials) ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (PMC FSCC)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม Kick-off Meeting โครงการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระยะสั้น (Postgraduate Micro-Credentials) ด้านความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (PMC FSCC) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเ […]

Read more
1 3 4 5 6 7 58