ข่าวประกาศของ บว. เฉพาะกิจ หรือ เป็นข่าวที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่อื่นๆ

Print

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561

Read more
Print

แนวปฏิบัติการประชุมออนไลน์ (Online) เพื่อการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า/สอบวัดคุณสมบัติแบบปากเปล่า ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19))

Read more
Request Schedule_2

กำหนดการส่งคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563

Read more
1 2 3