ข่าวประกาศของ บว. เฉพาะกิจ หรือ เป็นข่าวที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่อื่นๆ

Print

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Read more
Print

แนวปฏิบัติการสอบแบบออนไลน์ (Online) เพื่อการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า/การสอบวัดคุณสมบัติแบบปากเปล่า และการสอบภาษาอังกฤษแบบปากเปล่า ระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

Read more
1 2