ข่าวประกาศของ บว. เฉพาะกิจ หรือ เป็นข่าวที่ไม่เข้ากับหมวดหมู่อื่นๆ

icon-ประกาศ

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

Read more
annouce_banner2

ขอให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก

รายละเอียด ประกาศขอให้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.PDF Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.DOC Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.PDF(ภาษาอังกฤษ) Download แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก.DOC(ภาษาอังกฤษ) Download แบบฟอร์มเสนอเข้าที่ประ […]

Read more