Untitled-1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more
08-ทุนการศึกษา

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทคนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีการศึกษา 2564

Read more
08-ทุนการศึกษา

การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Read more
08-ทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ของคณาจารย์/นิสิตในที่ปรึกษาและเงินสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีบัญชี พ.ศ.2564

Read more