โครงสร้างหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ระดับปริญญาโท


สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XY03 พันธุวิศวกรรม 2555
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 2554
XY10 ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2554
XY12 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2555
XY13 โลกาภิวัตน์ศึกษา 2556
XY14 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XA01 กีฏวิทยา 2554
XA02 คหกรรมศาสตร์ 2555
XA03 ปฐพีวิทยา 2554
XA05 พืชสวน 2555
XA06 โรคพืช 2555
XA07 ส่งเสริมการเกษตร 2554
XA09 เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2555
XA11 เกษตรยั่งยืน (นานาชาติ) 2554
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 2554
2555
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 2554
XA19 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร 2554
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 2554
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ) 2554
XA23 พืชไร่ 2554
XA24 เกษตรเขตร้อน 2555
XA25 สุขภาพพืช 2556
XA26 อารักขาพืช 2555
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 2555
XA28 สัตวศาสตร์ 2555
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 2555
XA31 การปรับปรุงพันธุ์และการผลิตสัตว์ 2555
XA32 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ 2554
XA33 พลังงานชีวภาพ 2555
XA34 การจัดการฟาร์มสมัยใหม่ 2557
XA60 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (นานาชาติ) 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XU01ทรัพยากรเกษตร 2553 Download Download Download Download Download Download
XU01ทรัพยากรเกษตร 2558 Download Download Download Download Download Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 2554 Download Download Download Download Download Download
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 2557
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XN01 บริหารธุรกิจ 2555
XN02 บัญชี 2554
XN03 การเงินประยุกต์ 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XB01 การจัดการประมง 2555
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2555
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 2554
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2556
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 2555
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2557
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2554
XL02 ปรัชญาและศาสนา 2556
XL03 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 2555
XL04 ภาษาไทย 2556
XL06 วรรณคดีไทย 2554
XL08 นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 2555
XL10 ดนตรี 2556
XL11 ภาษาตะวันออก 2556
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XC08 วนศาสตร์เขตร้อน (นานาชาติ) 2554
XC10 วนศาสตร์ชุมชน 2554
XC11 วิศวกรรมป่าไม้ 2554
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2556
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2554
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 2554
XC15 เทคโนโลยีวนวัฒน์ 2555
XC17 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 2555
XC18 การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม 2554
XC62 การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XJ80 การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม 2556
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XD01 คณิตศาสตร์ 2554
XD06 จุลชีววิทยา 2555
XD07 ชีววิทยา 2555
XD08 พฤกษศาสตร์ 2555
XD10 ฟิสิกส์ 2555
XD12 สถิติ 2555
XD13 สัตววิทยา 2555
XD15 มาตรวิทยา 2555
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 2555
XD17 ชีวเคมี 2555
XD19 เคมี 2554
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 2556
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2554
XS02 การจัดการกีฬา 2555
XS03 แอธเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว 2558
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XE01 วิศวกรรมเกษตร 2555
XE02 วิศวกรรมเคมี 2556
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 2554
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 2555
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 2554
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 2555
XE07 วิศวกรรมโยธา 2556
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2555
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 2554
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 2555
XE18 วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 2555
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 2554
XE26 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมขั้นสูงและยั่งยืน (นานาชาติ) 2555
XE27 การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 2555
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2556
XE30 วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2556
XE60 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2556
XE64 วิศวกรรมอุตสาหการ (นานาชาติ) 2554
XE66 วิศวกรรมความปลอดภัย 2554
XE68 วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร 2554
XE69 เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 2555
XE70 การจัดการวิศวกรรม 2554
XE71 วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย 2555
XE72 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 2556
XE73 การจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ) 2554
XE74 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว(นานาชาติ) 2555
XE75 เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2555
XE76 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2556
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XQ04 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ) 2553
XQ05 นิติวิทยาศาสตร์ 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XF01 การบริหารการศึกษา 2555
XF03 การสอนคณิตศาสตร์ 2555
XF07 คหกรรมศาสตรศึกษา 2554
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2555
XF13 พลศึกษา 2554
XF16 สุขศึกษา 2554
XF17 หลักสูตรและการสอน 2555
XF22 นันทนาการ 2554
XF23 ปฐมวัยศึกษา 2556
XF24 พัฒนอาชีวศึกษา 2555
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2555
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ 2555
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2554
XF30 การบริหารธุรกิจศึกษา 2554
XF31 การสอนวิทยาศาสตร์ (ควบ 6 ปี) 2554
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XX03 การส่งเสริมสุขภาพ 2553
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XG01 เศรษฐศาสตร์ 2554
XG03 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 2555
XG06 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2554
XG07 การจัดการทรัพยากร 2554
XG80 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 2554
XG81 ธุรกิจการเกษตร 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XR60 การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 2555
XR61 นวัตกรรมอาคาร 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XH03 รัฐศาสตร์ 2555
XH04 สังคมวิทยาประยุกต์ 2554
XH06 จิตวิทยาชุมชน 2555
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 2554
XH09 การจัดการความขัดแย้ง 2555
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XI02 พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ 2554
XI03 สรีรวิทยาทางสัตว์ 2556
XI08 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ 2554
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 2554
XI11 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ 2556
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 2556
XI13 จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ 2555
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2554
XI15 วิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์ 2554
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XV01 สาธารณสุขศาสตร์ 2553 Download Download Download Download Download Download
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2558 Download Download Download Download Download Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554 Download Download Download Download Download Download
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 2555
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2554
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 2554
XK05 การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 2555
XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 2554
XK08 วิศวกรรมอาหาร 2555
XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 2556
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XW01 การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน 2553 Download Download Download Download Download Download