เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและข้อควรรู้


เอกสาร รายละเอียด
การกำหนดจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ ในโครงสร้งหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 (เพิ่มเติม)
โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอกแบบ 2 และการเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
ประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 Download
สรุปคุณวุฒิ/คุณสมบัติของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 Download
การพิมพ์ มคอ.2 ข้อ 3.2 อาจารย์ Download
แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ Download
คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม Download