โครงสร้างหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ระดับปริญญาเอก


สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XY03 พันธุวิศวกรรม 2555
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 2554
XY12 การใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 2554
XY14 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XA01 กีฏวิทยา 2555
XA03 ปฐพีวิทยา 2554
XA05 พืชสวน 2555
XA06 โรคพืช 2555
XA09 เกษตรเขตร้อน (นานาชาติ) 2555
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 2554
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 2554
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ) 2554
XA23 พืชไร่ 2554
XA24 เกษตรเขตร้อน 2555
XA28 สัตวศาสตร์ 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 2557
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XB01 การจัดการประมง 2555
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2555
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 2554
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2556
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 2554
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2557
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2555
XL02 ปรัชญาและศาสนา 2556
XL04 ภาษาไทย 2555
XL09 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (นานาชาติ) 2553 >
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XC06 วนศาสตร์ 2554
XC13 อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XD06 จุลชีววิทยา 2556
XD08 พฤกษศาสตร์ 2556
XD09 พันธุศาสตร์ 2554
XD10 ฟิสิกส์ 2556
XD11 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2554
XD12 สถิติ 2555
XD13 สัตววิทยา 2556
XD17 ชีวเคมี 2554
XD19 เคมี 2554
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ) 2554
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 2556
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 2553
XD25 เคมี (นานาชาติ) 2556
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XS01 วิทยาศาสตร์การกีฬา 2554
XS02 การจัดการกีฬา 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XE01 วิศวกรรมเกษตร 2555
XE02 วิศวกรรมเคมี 2556
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 2554
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 2555
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 2554
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 2555
XE07 วิศวกรรมโยธา 2556
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 2554
XE09 วิศวกรรมอุตสาหการ 2554
XE10 วิศวกรรมการอาหาร 2555
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2556
XE18 วิศวกรรมเคมี (นานาชาติ) 2556
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XQ04 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล (นานาชาติ) 2553
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XF01 การบริหารการศึกษา 2555
XF03 การสอนคณิตศาสตร์ 2555
XF13 พลศึกษา 2554
XF17 หลักสูตรและการสอน 2555
XF19 อาชีวศึกษา 2553
XF25 การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2554
XF28 วิทยาศาสตร์ศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ 2555
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2554
XF32 การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2554
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XX01 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XG01 เศรษฐศาสตร์ 2556
XG05 เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XH11 สังคมศาสตร์ 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XI12 วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 2556
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 2555
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 2554 Download Download Download Download Download Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2554
สาขา ปีที่เปิด/ปรับปรุง ปีที่เริ่มใช้ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา Curriculum Mapping อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกณฑ์สำเร็จการศึกษา ก.พ.รับรองหลักสูตร ก.ค./ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตร
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 2554
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2555
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 2555
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 2555
XK07 เทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 2554
XK09 วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 2555