เสนอ/เปลี่ยนแปลงแผนการเรียน (บว.03/GS.03, บว.03-1/GS.03-1)

เงื่อนไข
  • ยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติไม่เกินภาคการศึกษาที่ 2
  • ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา
  • ต้องระบุวิชาที่เป็นเงื่อนไขของภาควิชา ตามประกาศที่รับเข้าศึกษา (ที่ไม่นับหน่วยกิตในหลักสูตร) ไว้ด้านหลังของแบบฟอร์มในหมวดวิชาอื่นๆ
เอกสาร รายละเอียด
บว.03
GS.03
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
  • ได้รับอนุมัติแผนการเรียนแล้ว
  • ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต และประเภทการลงทะเบียนวิชาที่เปลี่ยนมาในคำร้องด้วย
  • ต้องยื่นคำร้องและได้รับอนุมัติก่อนลงทะเบียนเรียน
เอกสาร รายละเอียด
บว.03-1
GS.03-1
ตัวอย่าง