สอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิต แผน ข (บว.06-1)

เงื่อนไข
  • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน/หลักสูตร และปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ภาควิชาหรือโครงการฯ ต้องดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ ก่อนสอบประมาณ 3 สัปดาห์ โดยคณะกรรมการสอบจะประกอบไปด้วย ประธานการสอบ (บ.ว.แต่งตั้ง) กรรมการ (ภาคฯ เสนอ) และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (บ.ว.แต่งตั้ง)
  • ภาควิชาหรือโครงการฯ ต้องรวบรวมคำร้องขอสอบฯ ส่งบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบประมาณ 2 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.06-1
GS.06-1
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ ไทย/Eng
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
  • เรียนรายวิชาครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียน/หลักสูตร และปรากฏแต้มระดับคะแนนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน และจะต้องไม่ปรากฏ I หรือ N
  • มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของวิชาปริญญาตรีที่กำหนดให้เรียนเป็นวิชาพื้นฐาน (ถ้ามี) ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสอบฯ ต่อบัณฑิตวิทยาลัยก่อนสอบประมาณ 2-3 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.06-1
GS.06-1
ตารางช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการ ไทย/Eng
แบบเสนอชื่อประธานการสอบและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มก.
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
  • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอเลื่อนสอบฯ พร้อมแนบหนังสือนัดสอบชุดเดิม
  • ยื่นคำร้องฯ ก่อนสอบใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง
เงื่อนไข
  • ยื่นคำร้องทั่วไป (บ.ว. 01) ขอสอบฯ ก่อน 7 วัน ก่อน หรือพร้อมกับการมารับหนังสือนัดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัย
เอกสาร รายละเอียด
บว.01
GS.01
ตัวอย่าง