เอกสารประกอบการบรรยายในงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

เอกสารประกอบการบรรยาย
แนะนำบัณฑิตวิทยาลัย โดย รศ.ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง
รศ.ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์
Download
การจัดทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสีส (iThesis) โดย ผศ.ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ Download