ช่องทางการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 30 เม.ย. 2563
The Graduate School contact channels during 22 March – 30 April 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ขยายเวลาปิดทำการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรด COVID-19 ฉบับที่ 14 Link
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปิดทำการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรด COVID-19 ฉบับที่ 12 Link
สายตรงคณบดี
The Dean’s Hotline
Link
บริการถาม-ตอบปัญหา
Question and Answer Service
Link
ระบบยื่นเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ Link