gspp

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG03)

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
01125523 การจัดการธุรกิจสหกรณ์ (Cooperatives Business Management) 3(3-0-6)
01125525 การเงินขั้นสูงสําหรับธุรกิจสหกรณ์ (Advanced Finance for Cooperatives Business) 3(3-0-6)
01125521 การบริหารความเสี่ยงขั้นสูงสำหรับธุรกิจสหกรณ์ (Advanced Risk Management for Cooperatives Business) 3(3-0-6)
01125527 การตลาดขั้นสูงสําหรับธุรกิจสหกรณ์ (Advanced Marketing for Cooperatives Business) 3(3-0-6)