ข้อมูลและรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงาน ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียด
ข้อมูลสถิติการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการระบบติดตามคำร้อง
(Work Recording and Tracking System: WRTS)
Download