ระบบยื่นเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์ Online Graduate Request Form Submission System

 

คู่มือการใช้งาน / Manual

รายละเอียด TH EN
คู่มือการใช้งาน / Manual for Using Online Service Download Download
การเตรียมไฟล์คำร้อง / File Preparation for Uploading to the Online Service Download Download
การเตรียมไฟล์หลักฐานการรับรองจากอาจารย์ / Preparation of Approval Evidences from Lecturers Download Download

 

ตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้ความเห็นชอบคำร้อง

รายละเอียด ดาวน์โหลด
ตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้ความเห็นชอบคำร้อง Download
The Example of a Request for Approval Email Download

 

อัตราค่าธรรมเนียมที่นิสิตต้องชำระเงินก่อนเข้าระบบเพื่อยื่นคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์

ประเภทคำร้อง รายการค่าธรรมเนียม Bill Payment
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท
(กรณี : นิสิตเข้าศึกษาก่อนปี 2547)
Transcript, letter, and certificate issuance fees (Per document)
(For students enrolled before 2004)
Download
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมการขอใบรายงานผลการศึกษา และใบรับรองทางการศึกษาทุกประเภท
Transcript, letter, and certificate issuance fees (Per document)
Download
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ (กรณี: นิสิตเข้าศึกษาก่อนปี 2547)
English degree certificate translation fee (Per document)
(For students enrolled before 2004)
Download
 บว.08/GS.08 ค่าธรรมเนียมแปลปริญญาบัตรเป็นภาษาอังกฤษ
English degree certificate translation fee (Per document)
Download
 บว.01/GS.01 ค่าบัตรประจำตัวนิสิต
Student’s identification card fee
Download
 บว.01/GS.01 ค่าสมนาคุณในการสอบสัมภาษณ์ภาษาต่างประเทศ
Foreign language examination fee
Download
 บว.01/GS.01 ค่าธรรมเนียมในการคืนสภาพนิสิต
Student status restorationfFee
Download
 บว.01/GS.01 ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท (เข้าใหม่กรณีพิเศษ)
Master’s degreet thesis/independent study fee (Per program)
– หลักสูตรละ/Per program 3000 บาท
– ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต/Student admission application fee 500 บาท
Download
 บว.01/GS.01 ค่าธรรมเนียมวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (เข้าใหม่กรณีพิเศษ)
Doctoral degree thesis fee
– หลักสูตรละ/Per program 5000 บาท
– ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต/Student admission application fee 500 บาท
Download
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชาเอก (แนบบันทึกข้อความด้วย)
Change of major field fee
ดาวโหลดบันทึกข้อความ
Download

 

คำร้องที่ไม่ได้อยู่ในระบบยื่นเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์

รายละเอียด ดาวน์โหลด
การส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ (วพ.02) Download
การส่งต้นฉบับวิทยานิพนธ์ สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis (วพ.02-2) Download
การส่งหลักฐานขอจบการศึกษา(แผน ข.) (IS.02) Download

 

 

ยื่นเอกสารคำร้องระดับบัณฑิตศึกษาออนไลน์
Online Graduate Request Form Submission System

ใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น