gspp

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ประกาศกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 Download
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Download

บางเขน

ใบสมัครและรายวิชาที่เลือกเรียน รายวิชา ใบสมัคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05) Download Download
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (XL11) Download Download
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (XD06) Download Download
สาขาวิชามาตรวิทยา (XD15) Download Download
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20) Download Download
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06) Download Download
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08) Download Download
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (XH08) Download Download
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01) Download Download
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (XK02) Download Download

วิทยาเขตศรีราชา

ใบสมัครและรายวิชาที่เลือกเรียน รายวิชา ใบสมัคร
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29) Download Download
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08) Download Download