KU GSPP 2563

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563


ประกาศกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 Download
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Download
(การยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพฯเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)สแกนไฟล์ (รูปแบบ PDF) ส่งที่ fgraptt@ku.ac.thหรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (บส.บว.2)
– ธนาคารทหารไทย Download

รายละเอียดรายวิชาเรียนระดับปริญญาโท-เอก

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XA05 พืชสวน Download Download
XA23 พืชไร่ Download Download
XA28 สัตวศาสตร์ Download Download
XA37 โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ Download Download Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ Download Download
XL11 ภาษาตะวันออก Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XD06 จุลชีววิทยา Download Download
XD12 สถิติ Download Download
XD15 มาตรวิทยา Download Download
XD16 สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป Download Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ Download Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า Download Download
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XF11 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Download Download
XF37 การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XG03 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XH08 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XI13 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์ Download Download
XI14 เภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XK02 พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร Download Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) Download Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XE01 วิศวกรรมเกษตร Download Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XD26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Download Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
รายวิชา ใบสมัคร รายวิชา ใบสมัคร
XG08 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ Download Download