gspp

โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศกำหนดเกณฑ์การรับเข้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 Download
ค่าธรรมเนียมการศึกษา Download

บางเขน

ใบสมัครและรายวิชาที่เลือกเรียน รายวิชา ใบสมัคร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (XB04) Link Download
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล (XB05) Link Download
สาขาวิชาภาษาตะวันออก (XL11) Link Download
สาขาวิชาจุลชีววิทยา (XD06) Link Download
สาขาวิชามาตรวิทยา (XD15) Link Download
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (XD20) Link Download
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (XE06) Link Download
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (XE08) Link Download
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (XG03) Link Download
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร (XG09) Link Download
สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน (XH06) Link Download
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ (XH13) Link Download
สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (XT01) Link Download
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (XT02) Link Download
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (XK02) Link Download

วิทยาเขตศรีราชา

ใบสมัครและรายวิชาที่เลือกเรียน รายวิชา ใบสมัคร
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (XE27) Link Download
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (XE29) Link Download
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (XG08) Link Download