ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2562 และข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับรางวัลฯ

รายละเอียด เอกสาร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศเรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2562
Poster Template File
ดร.วริศรา ดีรัตน์ตระกูล
ดร.ชาคริต ศรีประจวบวงษ์
ดร.ศตายุ สุวรรณะโสภณ
นายขวัญชาติ พรมฮวด
นายสรฉัตร ธารมรรค
นางสาวณิชนันทน์ รัตนสุมาลย์
ดร.ณชล แร่ทอง
ดร.สรญา ใจกล้า
ดร.พรชนก ทวีชีพ
นางสาวอัจฉราวรรณ ศรีษา
นางสาวพิชญา แจ่มวิมล
นายณัฏฐพล วัตนะกุล
นางสาวรัศมีวรรณ กนกนุวัตร์
นายภูวดล ด่านรัตนชัย