การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563


รายละเอียด
รับฟังการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ผ่าน Facebook Live Link
กําหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 Download
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ มะวิญธร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
Download
เอกสารประกอบการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ
รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
Download