การตีพิมพ์ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เผยแพร่ในปี พ.ศ. 2562

คณะ เอกสาร
คณะเกษตร Download
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Download
คณะศึกษาศาสตร์ Download
คณะเศรษฐศาสตร์ Download
คณะวิทยาการจัดการ Download
คณะมนุษยศาสตร์ Download
คณะบริหารธุรกิจ Download
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ Download
คณะสังคมศาสตร์ Download
คณะอุตสาหกรรมเกษตร Download