ลงทะเบียนฉีดวัคซีนบัณฑิตทุกระดับชั้น ทุกวิทยาเขต เฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

รอบ จำนวน(คน) ลงทะเบียน
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 1000 Link