เอกสารประกอบการบรรยาย การสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม
ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2568

รายละเอียด
เอกสารประกอบการบรรยาย รายละเอียดโครงการอุดหนุนทุนวิจัยพัฒนานักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและการขอทุน Download
เอกสารประกอบการบรรยาย เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพิชิตทุน Download