การรับบัตรประจำตัวนิสิต ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566

รายละเอียด
1. นิสิตภาคปกติ
  • บางเขน งานบริหารและธุรการ ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา ติดต่อรับได้ที่ สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ติดต่อรับที่โครงการ/สาขาวิชา
2. นิสิตภาคพิเศษ
  • บางเขน ติดต่อรับที่โครงการ/สาขาวิชา
  • วิทยาเขตกำแพงแสน ศรีราชา ติดต่อรับได้ที่ สำนักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ติดต่อรับที่โครงการ/สาขาวิชา
 
 
 
 
 
ตรวจสอบรายชื่อ
การจัดทำบัตร