ผู้ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ประจำปีการศึกษา 2564

รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ดร.วรวัฒน์ ทรงกิตติ
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย
ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ
วิทยานิพนธ์
Investigation of On Road Particulate Matter Characteristics from Brake Wear Mechanisms
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร.พรรณศิริ บุญน้อย
สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร
วิทยานิพนธ์
The Behavior of Alpha-Tocopherol and Cholesterol in the Oxidized PLPC Lipid Bilayers: A Molecular Dynamics Study
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
Dr.NGUYEN HO MY DUNG
สาขาวิชาพันธุศาสตร์
(โครงการกาญจนาภิเษก)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ
ศ.ดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล
ผศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่
วิทยานิพนธ์
An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex-Determination Systems in Bighead Catfish (Clarias macrocephalus, Günther, 1864), North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822), and Hybrid Catfish (Clarias macrocephalus x Clarias gariepinus)
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
ดร.อรณิชา แช่มประเสริฐ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
(โครงการกาญจนาภิเษก)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์
ผศ.ดร.กนิฐพร วังใน
Assoc.Prof. Dr.Leonard M.C. Sagis
วิทยานิพนธ์
Biopolymer Particle to Inhibit Acrylamide Formation and to Stabilize Pickering Emulsion as Template for Oleogelation
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร.ปาริชาติ เทเสนา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
และชีวเวชศาสตร์
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ผศ.น.สพ.ดร.อรรถวิทย์ โกวิทวที
ดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล
รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค
วิทยานิพนธ์
Proteomic Analysis of Equine Melanocytic Neoplasm in the Grey Coat Color
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
Dr.YAU YAN WONG
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
(ภาคภาษาอังกฤษ)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
Prof. Dr.Kenneth George Tobin
วิทยานิพนธ์
Redefining Science Education through the Lens of Mindfulness Practice (Working Title)
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
ดร.สุวิมล พนาวัฒนกุล
สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.นลินรัตน์ รักกุศล
รศ.ดร.อนุชัย รามวรังกูร
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบการทางสังคมด้านกิจการการดูแลผู้สูงอายุสำหรับพยาบาลชุมชน
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
นายณัฐพนธ์ กันติ๊บ
สาขาวิชาเคมี
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร
ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง
วิทยานิพนธ์
Molecular Modelling of Mammalian Non-Communicable Disease (NCD) Biomarkers for Biosensor Design
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นางสาวจุฑาทิพย์ พรมสอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
รศ.ดร.รังรอง ยกส้าน
วิทยานิพนธ์
การพัฒนาแผ่นรองใต้ฝาจากพลาสติกชีวภาพผสมกรดแกลลิกและไพโรแกลลอลสำหรับบรรจุภัณฑ์ดูดซับออกซิเจน
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นางสาววิจิตรา สุวรรณดี
สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ผศ.ดร.เดชา เดชตรัยรัตน์
รศ.ดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์
ผศ.ดร.พัชรกมน หนูเอียด
วิทยานิพนธ์
Nanospray-on Dressing from Biodegradable Polymer and Thai Herbal Extract
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น
นางสาวดนยา โพธิสารัตนะ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต
ดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค
วิทยานิพนธ์
ผลของอนุภาคโลหะออกไซด์ระดับนาโนต่อคุณสมบัติและประสิทธิภาพยืดอายุอาหารของบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ผลิตด้วยกระบวนการอัดรีด
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี
นางสาวสุพิธาน์ สุนพงศรี
สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ผศ.สพ.ญ.ดร.ทัศนีย์ เจริญทรง
วิทยานิพนธ์
Effectiveness and Adverse Events of COP Chemotherapy in Feline Mediastinal Lymphoma Naturally Infected with Feline Leukemia Virus
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นายโชติวิทย์ ศรีวงศ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
รศ.ดร.ประกิต สุขใย
วิทยานิพนธ์
Effect of Elephant Digestive Pretreatment by Anaerobic Mixed Culture with Elephant Dung on Sugarcane Bagasse for Cellulose Extraction
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์
รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย
นางสาวณัฐจารีย์ เพ็ชรร่วง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต
ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์
รศ.ดร.อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์
วิทยานิพนธ์
ประสิทธิภาพเชิงกำไรของการผลิตข้าวสังข์หยดในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
วิดีโอ
การนำเสนอ
วิทยานิพนธ์
โปสเตอร์