รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2566


 

ทำการกรอกใบสมัครออนไลน์ Online application for admission

ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 22 เมษายน – 29 กันยายน 2566

วันสุดท้ายของแต่ละรอบ ระบบการรับสมัครจะปิดในเวลา 16.30 น.

   • การส่งเอกสารการสมัคร (เลือกวิธีการส่งวิธีใดวิธีหนึ่ง)
   • ทางไปรษณีย์ (ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางภายในตามที่กำหนด)
    – ภาคปลาย ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566
   • อัพโหลดเอกสารการสมัคร PDF
    (ตรวจสอบหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วนหลังจากอัพโหลดเอกสารการสมัคร )
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
    – ภาคปลาย วันที่ 17 ตุลาคม 2566
   • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
    – ภาคปลาย วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

 

   • ติดต่อ
    หน่วยรับสมัคร งานบริการการศึกษา
    โทร 0-2942-8445-9 ต่อ 225-226,229

เอกสารประกอบการสมัคร รายละเอียด
กำหนดการการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 Download
ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) Download
เอกสารประกอบการสมัคร Download
ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบ(ภาคปกติ)(บส.บว.2) โปรดเลือกชำระวิธีใดวิธีหนึ่ง
1. ชำระเงินผ่าน Internet banking (Bar Code) Download
2. ชำระเงินทางธนาคาร (Bill Payment)
– ธนาคารทหารไทย Download
หนังสือรับรองรายวิชาเรียน (บส.บว.3) Download
หนังสือรับรองประสบการณ์ในการทำงาน (บส.บว.4) Download
เกณฑ์การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก
เพิ่มทางเลือกการเทียบผลสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก(เพิ่มเติม) Link
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ Preparation for Graduate Studies
ศูนย์ทดสอบทางภาษา ม.เกษตร (KU-LANGUAGE TESTING CENTER) Link

บางเขน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS01 ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY16 พันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ 5 Download 7 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 10 Download 15 Download
XA02 คหกรรมศาสตร์ 20 Download
– อาหารและโภชนาการ
– สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
– ศิลปสัมพันธ์
XA03 ปฐพีวิทยา 9 Download 23 Download
XA05 พืชสวน 6 Download 18 Download
XA06 โรคพืช 5 Download 15 Download
XA23 พืชไร่ 10 Download 25 Download
XA28 สัตวศาสตร์ 10 Download 12 Download
XA29 เทคโนโลยีระบบเกษตร 15 Download
XA38 วิทยาศาสตร์เกษตร 5 Download
XA40 ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XP01 เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์ 4 Download 4 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XB01 การจัดการประมง 10 Download
XB03 เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 5 Download
XB04 วิทยาศาสตร์การประมง 6 Download 9 Download
XB05 วิทยาศาสตร์ทางทะเล 4 Download 8 Download
XB06 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 10 Download
XB07 วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 8 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XL01 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 15 Download 15 Download
XL11 ภาษาตะวันออก 10 Download 15 Download
XL12 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XC06 วนศาสตร์ 15 Download 15 Download
XC12 การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 10 Download
XC14 วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 15 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XD01 คณิตศาสตร์ 10 Download
XD06 จุลชีววิทยา 8 Download 10 Download
XD08 พฤกษศาสตร์ 5 Download 10 Download
XD09 พันธุศาสตร์ 10 Download 15 Download
XD10 ฟิสิกส์ 5 Download 5 Download
XD12 สถิติ 15 Download
XD13 สัตววิทยา 3 Download
XD15 มาตรวิทยา 8 Download
XD16 รังสีประยุกต์และไอโซโทป 10 Download
XD17 ชีวเคมี 15 Download 15 Download
XD19 เคมี
– เคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download 10 Download
– เคมีวิเคราะห์ 5 Download 10 Download
– เคมีอนินทรีย์ 5 Download 5 Download
– เคมีอินทรีย์ 5 Download 10 Download
– เคมีอุตสาหกรรม 2 Download 7 Download
XD20 วิทยาการคอมพิวเตอร์ 6 Download 20 Download
XD22 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) 6 Download
XD23 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 3 Download 2 Download
XD24 วิทยาการวัสดุนาโน 4 Download 5 Download
XD27 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XD28 วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ 30 Download
XD29 สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ 10 Download
XD30 วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 20 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE02 วิศวกรรมเคมี 10 Download 20 Download
XE03 วิศวกรรมเครื่องกล 10 Download 30 Download
XE05 วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ 7 Download
XE06 วิศวกรรมไฟฟ้า 5 Download 20 Download
        – สื่อสาร
        – อิเล็กทรอนิกส์
        – ควบคุมและหุ่นยนต์
        – ระบบกำลัง
XE07 วิศวกรรมโยธา 25 Download 35 Download
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง
        – วิศวกรรมปฐพี 10 10
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 5 10
        – วิศวกรรมขนส่ง 5 10
        – วิศวกรรมสำรวจ 5 5
XE08 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 5 Download 30 Download
XE20 วิศวกรรมการบินและอวกาศ 4 Download
XE22 วิศวกรรมวัสดุ 2 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XF22 นันทนาการ 10 Download
XF29 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 10 Download 15 Download
XF33 การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 5 Download
XF35 อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 Download 15 Download
XF38 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม 3 Download 2 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XR02 นวัตกรรมอาคาร 5 Download
XR03 สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 15 Download
XR04 ภูมิสถาปัตยกรรม 5 Download
XR05 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 9 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH06 จิตวิทยาชุมชน 20 Download
XH12 การบริหารและพัฒนาสังคม 20 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI16 วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 9 Download 15 Download
XI19 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 8 Download 5 Download
XI21 วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์
(หลักสูตรนานาชาติ)
5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XT01 เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม 3 Download 12 Download
XT02 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 6 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XK01 เทคโนโลยีชีวภาพ 5 Download 4 Download
XK03 วิทยาศาสตร์การอาหาร 10 Download 10 Download
XK04 เทคโนโลยีการบรรจุ 5 Download 15 Download
XK10 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งทอ 10 Download
XK12 พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 8 Download
XK13 นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร 5 Download 25 Download

วิทยาเขตกำแพงแสน

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XY05 เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 12 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XA01 กีฏวิทยา 10 Download 10 Download
XA06 โรคพืช 4 Download 8 Download
XA16 โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 2 Download 15 Download
XA18 การปรับปรุงพันธุ์พืช 15 Download 20 Download
XA20 วิจัยและพัฒนาการเกษตร 2 Download 10 Download
XA21 วิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA23 พืชไร่ 9 Download 20 Download
XA27 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 5 Download
XA30 วิทยาการพืชสวน 13 Download
XA35 วิทยาการปศุสัตว์ 15 Download
XA36 วิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) 5 Download
XA41 ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร 10 Download

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE01 วิศวกรรมเกษตร 6 Download 10 Download
XE04 วิศวกรรมชลประทาน 5 Download 20 Download
XE07 วิศวกรรมโยธา 2 Download 11 Download
        – วิศวกรรมปฐพี 3
        – วิศวกรรมโครงสร้าง 1 3
        – วิศวกรรมขนส่ง 2
        – วิศวกรรมบริหารการก่อสร้าง 1 3
XE11 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 Download
XE25 วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 9 Download
XE34 วิศวกรรมอาหาร 4 Download 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XQ02 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 Download
XQ06 วิทยาการพืช 7 Download
XD06 จุลชีววิทยา 4 Download 5 Download
XQ07 เคมี
-เคมีเชิงฟิสิกส์ 5 Download
-เคมีวิเคราะห์
-เคมีอินทรีย์ 5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XI10 คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 10 Download 15 Download
        – สัตว์เลี้ยง
        – สุกร
        – สัตว์เคี้ยวเอื้อง
        – ม้า
        – สัตว์น้ำ
        – สัตวแพทยสาธารณสุข
        – สัตว์ปีก
        – สัตว์เลี้ยงต่างถิ่นและสัตว์ป่า
XI20 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และสารสนเทศ
ทางสัตวแพทยสาธารณสุข
5 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XH01 นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 Download 5 Download

วิทยาเขตศรีราชา

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XS01 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 10 Download
สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XE28 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 10 Download
XE29 วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ 5 Download

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สาขาวิชา ปริญญาเอก ปริญญาโท
จำนวน รายละเอียด จำนวน รายละเอียด
XU01 ทรัพยากรเกษตร 10 Download
XU02 เทคโนโลยีการอาหาร 10 Download

 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
THE GRADUATE SCHOOL, KASETSART UNIVERSITY
P.O.BOX 1104, CHATUCHAK, BANGKOK 10903, THAILAND
E-mail: fgra@ku.ac.th