batch_002

นิทรรศการ “พระไตรปิฎกบาลีสู่สากล” (Conference and Exhibition on the Internationalization of the Pali Canon) เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566)