Print

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

02-job

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัด โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุวิศวกรรม