Print

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2561 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2562

Print

แนวปฏิบัติการสอบแบบออนไลน์ (Online) เพื่อการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า/การสอบวัดคุณสมบัติแบบปากเปล่า และการสอบภาษาอังกฤษแบบปากเปล่า ระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)

S__7241982

KU พร้อมแล้ว !!! ขอเชิญนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ทุกระดับ ทุกชั้นปี ลงทะเบียนรับสิทธิ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน App Nisit KU ที่ เมนู Vote ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

Untitled-1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

08-ทุนการศึกษา

ผลการพิจารณาโครงการวิจัยทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และทคนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปีการศึกษา 2564

08-ทุนการศึกษา

การรับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)