ทรงพล_resize

เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนชูชาติกำภู ตั้งแต่แยกถนนวิโรจ อิ่มพิทักษ์ ถึงทางแยกศูนย์เรียนรวม 1 ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จึงขอแจ้งผู้มาติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย​ โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว​ และสามารถศึกษาเส้นทางได้จากแผนการจัดการจราจรนี้

ประกาศ5

การส่งโครงการวิทยานิพนธ์ การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และการคืนสถานภาพนิสิต สำหรับนิสิตปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 และนิสิตปริญญาโท ที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560