Ocean University of China

โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree KU-OUC Program) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ocean University of China ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน