1

พิธีมอบรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร รางวัลเกียรติยศ และมอบทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 55 รูปแบบออนไลน์

batch_003

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เรื่อง การเกิดเนื้องอก: Oncogenesis

270964_joid

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติลงนามในปริญญาบัตร นิสิตคนแรกที่สำเร็จการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือ การจัดการเรียนการสอนปริญญาร่วม (Joint Ph.D. Degree Program) KU – Nagoya