รางวัล

รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16
รางวัลดี ประเภทที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
(2.1 นวัตกรรมการบริการ) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565
award-64-ku-15
รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 16
รางวัลอันดับที่ 2 ผลงานการนำเสนอภาคโปสเตอร์
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
award-64-ku-15
รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
(2.1 นวัตกรรมการบริการ) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564
award-10
รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10
รางวัลระดับดี ประเภทที่ 2 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(2.1 การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
award-59-envi
รางวัลชมเชย โครงการประกวดด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ครั้งที่ 1
เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
award-58-km-day-2
โล่รางวัลในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day”á ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558
award-57-ku-8-1
รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ (นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
award-56-km-day
รางวัล Best KU-KM Awards ประเภท ดีเยี่ยม
ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555
award-54
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน
กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบ WRTS เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554
รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
award-53
รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน
กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบ WRTS โดย สำนักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553
รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท C รางวัลคุณภาพการให้บริการ/แนวปฏิบัติที่ดี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552