การลงทะเบียน

 

  • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน

นิสิตที่ประสงค์ขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา และขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้าประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
  • วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
 9 ก.ค.  –  31 ส.ค. 65
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
 20 ส.ค.  –  12 ต.ค. 65
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
  • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า
    ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
 10 ต.ค. 65
(บว.01 และ เอกสาร KU3)
 18 พ.ย. 65
(บว.01 และ เอกสาร KU3)
  • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต (บางเขน-ส่งถึงสำนักบริการการศึกษา)
 17 ต.ค. 65  25 พ.ย. 65

ลงทะเบียน

GC (Graduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

GA (Graduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

UC (Undergraduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

UA (Undergraduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U