การลงทะเบียน

 

  • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน

นิสิตที่ประสงค์ขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา และขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้าประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2566

กำหนดการ รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
  • วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
  • (ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)

 8 ก.ค. – 30 ส.ค. 66  19 ส.ค. – 11 ต.ค. 66
  • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง Online ขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาล่าช้า ส่งถึงบัณฑิตวิทยาลัย
  • คำร้องทั่วไป (บว.01) และ เอกสาร KU3

5 ต.ค. 66  17 พ.ย. 66
  • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ที่ได้รับอนุมัติจากบัณฑิตวิทยาลัย ส่งถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต
  • (วิทยาเขตบางเขน ส่งถึงสำนักบริหารการศึกษา)

 12 ต.ค. 66  24 พ.ย. 66

ลงทะเบียน

GC (Graduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

GA (Graduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

UC (Undergraduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

UA (Undergraduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U