การลงทะเบียน

 

  • ในภาคการศึกษาแรกให้ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ
  • การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 7 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน

นิสิตที่ประสงค์ขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา และขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้าประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

กำหนดการ รายละเอียด
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
  • วันขอถอนวิชาเรียนบางรายวิชา
 10 ธ.ค. 65 –  1 ก.พ. 66
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
 21 ม.ค.  –  15 มี.ค. 66
(ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต)
  • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้องขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า
    ถึงบัณฑิตวิทยาลัย
 3 มี.ค. 66
(บว.01 และ เอกสาร KU3)
 14 เม.ย. 66
(บว.01 และ เอกสาร KU3)
  • วันสุดท้ายของการส่งเอกสารขอเพิ่ม-ถอน รายวิชาล่าช้า ถึงหน่วยทะเบียนกลางแต่ละวิทยาเขต (บางเขน-ส่งถึงสำนักบริการการศึกษา)
 10 มี.ค. 66  21 เม.ย. 66

ลงทะเบียน

GC (Graduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น A ถึง F (ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis) และวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) รายงานผลเป็น S หรือ U)

GA (Graduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา รายงานผลเป็น S หรือ U เช่น วิชาภาษาอังกฤษ English Required by Graduate School 01355501 ลงทะเบียนเป็น GA

UC (Undergraduate Credit)

ใช้สำหรับวิชาที่นับหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี รายงานผลเป็น A ถึง F

UA (Undergraduate Audit)

ใช้สำหรับวิชาระดับปริญญาตรีที่ไม่นับหน่วยกิต รายงานผลเป็น S หรือ U