การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร

 

เอกสาร WORD PDF
บันทึกข้อความ Download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
– แบบฟอร์ม สมอ. 08 Download Download
– แบบฟอร์ม อจ.มก. 1 Download Download
– แบบฟอร์ม อจ.มก. 2 Download Download
– แบบฟอร์ม อจ.มก. 3 Download Download
– แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ Download Download
คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม
– คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม มคอ.2 Download
– คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม อจ.มก Download