การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตร

 

แบบฟอร์ม รายละเอียด
บันทึกข้อความ Word
แบบฟอร์ม สมอ. 08 PDF Word
แบบฟอร์ม อจ.มก. 1 PDF Word
แบบฟอร์ม อจ.มก. 3 PDF Word
แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ PDF Word
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ มก. (กวช.) PDF Word
ขั้นตอนการเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร PDF
คู่มือจัดทำหลักสูตร (ฉบับปรับปรุง ค.4) PDF
เกณฑ์ในการกำหนดระดับคุณภาพผลงานฯ และค่าน้ำหนักของผลงาน PDF
คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม PDF