การเปลี่ยนแปลงอาจารย์

 

 

เอกสาร WORD PDF
บันทึกข้อความ Download
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
แบบฟอร์มบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการ
คำแนะนำในการพิมพ์บรรณานุกรม
แผนภูมิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (กรณีใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ 2558)
แผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร (กรณีใช้เกณฑ์มาตรฐานฯ 2548)