กฎระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับฯ

 

ฉบับปี เรื่อง รายละเอียด
2548 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 Download
2548 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 Download
2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download
2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 Download
ฉบับปี เรื่อง รายละเอียด
2565 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2565 รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 Download
2565 มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญา
หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทสองปริญญา ในสาขาวิชาที่ต่างกัน พ.ศ. 2565
Download
2565 มาตรฐานหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
หรือหลักสูตรควบระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
Download
ฉบับปี เรื่อง รายละเอียด
2556 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 Download
2560 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
Download
2562 หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 Download
2563 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
Download
2564 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
Download
ฉบับปี เรื่อง รายละเอียด
2544 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ 2544 Download
2545 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ 2545 Download
2545 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ 2545 Download
2545 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ 2545 Download
2545 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ 2545 Download
2545 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2545 Download
2545 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2545 Download
2546 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2546 Download
2547 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
Download
2550 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550
Download
2556 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 Download
2558 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558
Download
ฉบับปี เรื่อง รายละเอียด
2548 ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 Download
2556 ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 Download
2559 กำหนดคุณสมบัติกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
2559 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559
Download
2563 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพื่อปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563
Download
2564 แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา
Download
2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2565
Download
2566 แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Download
2566 เกณฑ์การเทียบเคียงกลุ่มประเภทบุคลากรที่มีตำแหน่งเทียบเท่าอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
2566 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566
Download
2566 Kasetsart University Regulations on Graduate Studies
of The Graduate School, Kasetsart University, B. E. 2566 (2023)
Download
2567 แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรณีเกษียณอายุงาน Download
ฉบับปี เรื่อง รายละเอียด
2566 แนวปฏิบัติในการขอตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) Download