การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

Slider4

เอกสาร รายละเอียด
คำแนะนำในการยื่นคำร้อง
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ขั้นตอนการดำเนินการหลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Download
ระบบรับข้อมูลประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (ตามข้อบังคับฯ บว.มก. พ.ศ. 2566) Link
เอกสาร รายละเอียด
คำแนะนำในการยื่นคำร้อง
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Link
คุณสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Download
ขั้นตอนการดำเนินการหลังสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Download
ระบบรับข้อมูลประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (ตามข้อบังคับฯ บว.มก. พ.ศ. 2559) Link
เอกสาร รายละเอียด
คำแนะนำในการยื่นคำร้อง
ขั้นตอนการดำเนินการ
เอกสาร รายละเอียด
คำแนะนำในการยื่นคำร้อง
ขั้นตอนการดำเนินการ

เอกสาร รายละเอียด
คำแนะนำในการยื่นคำร้อง
คำร้องขอสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (บว.07/GS.07) Link
ช่วงเวลาว่างคณะกรรมการประจำตัวนิสิต (สำหรับหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์)
ช่วงเวลาว่างคณะกรรมการประจำตัวนิสิต (สำหรับหลักสูตรที่ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (วพ.06/TH.06) Download
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ โดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (วพ.03/TH.03) Download
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อประธานการสอบ
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน (เพื่อสอบฯ นิสิตที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2551-2558 เท่านั้น) Download
แบบฟอร์มประวัติผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (เพื่อสอบฯ นิสิตทุกชั้นปี)
เอกสาร รายละเอียด
กําหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ Download
เอกสาร รายละเอียด
กําหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ Download
เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 Download
กำหนดการสอบประมวลความรู้/การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข Download
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 Download
กำหนดการสอบประมวลความรู้/การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข Download
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนเดือนสิงหาคม 2562 Download
กำหนดการสอบประมวลความรู้ การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข ที่เปิดทำการเรียนการสอนเดือนสิงหาคม 2562 Download
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 Download
กำหนดการสอบประมวลความรู้/การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข Download
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 Download
กำหนดการสอบประมวลความรู้/การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข Download
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 Download
กำหนดการสอบประมวลความรู้/การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย และการขอจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรปริญญาโท แผน ข Download
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2560
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2559
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2558
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2557
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงที่ 2)
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2557 (ช่วงที่ 2)
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2556
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2556
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2555
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2555
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2555
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2555
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2554
กำหนดการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และการขอจบการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2554
กำหนดการสอบประมวลความรู้ และการขอจบการศึกษา สำหรับหลักสูตรแผน ข ประจำปีการศึกษา 2554
เอกสาร รายละเอียด
แนวปฏิบัติการสอบแบบออนไลน์ (Online) เพื่อการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย การสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า/การสอบวัดคุณสมบัติแบบปากเปล่า และการสอบภาษาอังกฤษแบบปากเปล่า Download
ขั้นตอนการดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ Download
กำหนดช่วงเวลาการสอบประมวลผลความรู้/การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Download
แนวปฏิบัติการกรอกคะแนนรายวิชา 0XXXX595/0XXXX599/0XXXX699 สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา Download
วันสุดท้ายของการส่งคะแนนภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565 และการแก้ไข I และ N ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ. 2565 Download
การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ตามข้อบังคับฯ บว.มก. พ.ศ.2559) Link
คณะกรรมการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย (ตามข้อบังคับฯ บว.มก. พ.ศ.2556)
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม
คู่มือการใช้งาน อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก (สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ปี 2559 เป็นต้นไป)
คู่มือประชาชน: การขออนุมัติสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย Link
การไม่ผ่อนผันให้สอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ภายหลังโครงการวิทยานิพนธ์อนุมัติน้อยกว่า 120/365 วัน
การอนุมัติรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
แนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
แนวปฏิบัติการประชุมออนไลน์ (Online) เพื่อการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
และการสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า/สอบวัดคุณสมบัติแบบปากเปล่า
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 Download
ระบบ iThesis
ขั้นตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิตที่ใช้ระบบ iThesis Download
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2561 Download
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) ปีการศึกษา 2560 Download