ระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์
Online Graduate Request Submission System

ระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับขั้นตอนการยื่นเอกสารคำร้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงที่ผ่านมา

การทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใด เติมหรือตัดทอนข้อความ หรือแก้ไขด้วยประการใดๆ ในเอกสารที่แท้จริง หรือประทับตราปลอม หรือลงลายมือชื่อปลอมในเอกสาร เพื่อใช้สำหรับการยื่นในระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์ ถือเป็นความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 23 หมวด 6 วินัยนิสิต ข้อ 34.1 และ 34.17 อันจะส่งผลให้ถูกดำเนินการลงโทษทางวินัยตามข้อ 35 และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 และ 267 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

ข้อควรทราบก่อนยื่นคำร้อง

1. อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ลายมือชื่อดิจิทัลและใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเครือข่ายนนทรีลงนามในเอกสารคําร้องที่ยื่นเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยได้ สมัครเพื่อขอรับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคลเครือข่ายนนทรีได้ฟรีที่ https://did.ku.ac.th

2. นิสิตต้องลงลายมือชื่อในเอกสารคำร้องทุกประเภท และนิสิตมีหน้าที่เก็บเอกสารคำร้องและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้กับตนเองสำหรับให้บัณฑิตวิทยาลัยสามารถตรวจสอบได้

3. นิสิตสามารถยื่นคำร้องผ่านระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น

4. วันที่นิสิตยื่นคำร้องผ่านระบบฯ คือ วันที่คำร้องได้ถูกบันทึกและจัดเก็บเป็นข้อมูล Spreadsheet ในระบบ Google Form และถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันเดียวกับที่บัณฑิตวิทยาลัยรับคำร้องของนิสิตเข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการ โดยนิสิตจะได้รับอีเมลอัตโนมัติแจ้งผลการรับคำร้องโดยมีเนื้อหาระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวันและเวลาที่คำร้องได้ถูกบันทึกและจัดเก็บข้อมูล

5. คำร้องที่นิสิตยื่นผ่านระบบฯ ในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารคำร้องและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการออกหมายเลขคำร้อง เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการในวันและเวลาทำการเท่านั้น หากคำร้องที่นิสิตยื่นผ่านระบบฯ นอกเวลาทำการ เจ้าหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการในวันถัดไป

6. ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารคำร้องและหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 1 วันทำการ ในกรณีของวันหยุดราชการต่อเนื่องหลายวัน หรือปริมาณเอกสารรับเข้ามีเป็นจำนวนมาก ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบจะนานกว่าปกติ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ

7. การออกหมายเลขคำร้อง นั้น เป็นเพียงขั้นตอนของการแจ้งให้นิสิตผู้ยื่นคำร้องรับทราบว่าเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยได้รับคำร้องดังกล่าวพร้อมไฟล์เอกสารแนบ (หากมี) ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยจะดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารในลำดับถัดไป

8. หากนิสิตกรอกข้อมูลในคำร้องหรือในเอกสารแนบไม่ชัดเจน และ/หรือ นิสิตกรอกข้อมูลในคำร้องหรือในเอกสารแนบไม่ครบถ้วน และ/หรือ นิสิตแนบเอกสารคำร้องหรือเอกสารแนบไม่ถูกต้องตามรายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ และ/หรือ นิสิตแนบเอกสารคำร้องหรือเอกสารแนบไม่ครบถ้วนตามรายการเอกสารแนบของคำร้องแต่ละประเภท บัณฑิตวิทยาลัยถือว่าคำร้องที่นิสิตได้ยื่นไว้ไม่มีผลในทางปฏิบัติ และอาจถือเป็นความผิดตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2559 ฉบับที่ 23 หมวด 6 วินัยนิสิต ข้อ 34.1 และ 34.17 ได้

ให้นิสิตอ่านรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนโดยละเอียด ก่อนเริ่มขั้นตอนการยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์

 

ยื่นคำร้องอะไร

ระบบยื่นคำร้องบัณฑิตศึกษาออนไลน์ ได้จัดประเภทของคำร้องออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทเอกสารคำร้องที่ต้องลงนามในเอกสารฉบับจริง (Signed Form) : หมายถึงประเภทของเอกสารคำร้องรวมถึงเอกสารประกอบที่ต้องมีการลงนามทั้งในส่วนของนิสิต และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ/หรือ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และ/หรือ หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขา/ประธานหลักสูตร และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ประเภทเอกสารคำร้องที่ใช้อีเมลแทนการลงนามในเอกสารฉบับจริง (Electronically Signed Form) : หมายถึงประเภทของเอกสารคำร้องรวมถึงเอกสารประกอบที่นิสิตที่ลงนามในเอกสารด้วยตนเอง สำหรับการลงนามของบุคคลอื่นตามที่ระบุไว้ในคำร้องประเภทนั้น ๆ ให้นิสิตใช้หลักฐานการอนุญาตคำร้องจากอีเมลของหน่วยงานของบุคคลท่านนั้น ๆ เป็นหลักฐานยืนยันแทนการลงนามได้

ประเภทเอกสารคำร้องที่ต้องลงนามในเอกสารฉบับจริง (Signed Form)

รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง

 

ประเภทเอกสารคำร้องที่ใช้อีเมลแทนการลงนามในเอกสารฉบับจริง (Electronically Signed Form)

รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
(มีหลายกรณีโปรดศึกษา)
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง
รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำร้อง *** โดยใช้ KU Google Email ในการ Login (xxxxxxx.x@ku.th) เท่านั้น ยื่นคำร้อง

 

สำหรับนิสิตที่หมดสถานภาพ/ผู้สำเร็จการศึกษา ไม่มี KU Google Email

รายละเอียด Link
ขั้นตอนที่ 1 ชำระค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียมและช่องทางการชำระเงิน
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายการเอกสาร ตัวอย่างการเขียน
(มีหลายกรณีโปรดศึกษา)
ขั้นตอนที่ 3 ยื่นคำร้อง ยื่นคำร้อง

 

เอกสารที่นิสิตต้องทราบ

รายละเอียด TH EN
คู่มือการใช้งาน / Manual for Using Online Service Download Download
การเตรียมไฟล์คำร้อง / File Preparation for Uploading to the Online Service Download Download
การเตรียมไฟล์หลักฐานการรับรองจากอาจารย์ / Preparation of Approval Evidences from Lecturers Download Download
รายละเอียด ดาวน์โหลด
ตัวอย่างจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้ความเห็นชอบคำร้อง Download
The Example of a Request for Approval Email Download

 

ติดต่อสอบถาม

– วิทยาเขตบางเขน
คุณทรงพล ผดุงพล โทร 0-2942-8445 ต่อ 108 ให้บริการเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หยุดพักบริการ 12.00 – 13.00 น.)

– วิทยาเขตกำแพงแสน
คุณรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์ โทร 034-355575-6 ต่อ 3950 ให้บริการเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หยุดพักบริการ 12.00 – 13.00 น.)

– วิทยาเขตศรีราชา
คุณปาลิตา อ้นประวัติ โทร 038-354580-4 ต่อ 664201 ให้บริการเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (หยุดพักบริการ 12.00 – 13.00 น.)