การสอบภาษาต่างประเทศ

ขั้นตอนการสอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการขอสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียนของนิสิตปริญญาเอก
ขั้นตอนการขอสอบภาษาอังกฤษแบบสัมภาษณ์ของนิสิตปริญญาเอก
เอกสาร รายละเอียด
การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาเอก Download
เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก Download
เอกสาร รายละเอียด
การสอบภาษาต่างประเทศสำหรับนิสิตปริญญาโท Download
เอกสาร รายละเอียด
ตารางสอบ KU-EPT และ KU-TOEFL-ITP Link
เอกสาร รายละเอียด
คำร้องทั่วไป (บว.01/GS.01) Link

ปีการศึกษาปัจจุบัน (2558)

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการจัดทดสอบทางภาษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2559
เอกสาร รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันทดสอบ และวันประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1/2558
เอกสาร รายละเอียด
การอนุมัติใช้คะแนน TOEIC โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาร่วม
(Joint Degree program)
Download
เกณฑ์ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก Download
เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ของนิสิตปริญญาเอก
การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท
การเปิดสอนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบภาษาอังกฤษ
อายุของผลการสอบภาษาอังกฤษ