การสอบภาษาต่างประเทศ

ขั้นตอนการสอบภาษาต่างประเทศระดับปริญญาเอก

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการขอสอบภาษาอังกฤษแบบข้อเขียนของนิสิตปริญญาเอก
ขั้นตอนการขอสอบภาษาอังกฤษแบบสัมภาษณ์ของนิสิตปริญญาเอก
เอกสาร รายละเอียด
คำร้องทั่วไป (บว.01/GS.01) Download

ปีการศึกษาปัจจุบัน (2558)

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการจัดทดสอบทางภาษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2559
เอกสาร รายละเอียด
เปลี่ยนแปลงกำหนดวันทดสอบ และวันประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตปริญญาโท ปริญญาเอก และบุคคลภายนอก ครั้งที่ 1/2558
เอกสาร รายละเอียด
เกณฑ์การเทียบผลภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)
การเทียบผลสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ของนิสิตปริญญาเอก
การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท
การเปิดสอนรายวิชา 01355501 ภาษาอังกฤษตามความต้องการของบัณฑิตวิทยาลัย สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
แนวทางปฏิบัติสำหรับการเข้าสอบภาษาอังกฤษ
อายุของผลการสอบภาษาอังกฤษ