โครงการวิทยานิพนธ์

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์)

ข้อ 26 วิทยานิพนธ์

26.1 นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือ
ประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นสาขาวิชาเอก ดังนี้

26.1.1 นิสิตปริญญาโท ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา

26.1.2 นิสิตปริญญาเอก ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา

มิฉะนั้นจะต้องหมดสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อ 32 (5)

26.2 การเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์

26.2.1 ปริญญาโท ให้นิสิตปรึกษาเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ให้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ไม่น้อยกว่า 60 วัน

26.2.2 ปริญญาเอก ให้นิสิตปรึกษาเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตและหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา
ให้ยื่นเสนอขออนุมัติต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ไม่น้อยกว่า 120 วัน

26.3 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ยื่นคำร้องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ การนับเวลา 60 วัน หรือ 120 วัน ตามข้อ 26.2 ให้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์

26.4 การเรียบเรียงจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามที่กำหนดในคู่มือวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย
ฉบับที่ใช้บังคับในขณะนั้น หรือตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย

26.5 ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องผ่านการตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

ข้อ ๓๒ การหมดสถานภาพนิสิต

(5) ไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดตามข้อ 26.1.1 หรือ 26.1.2

 

ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556

(เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเสนอโครงการวิทยานิพนธ์)

ข้อ 21 วิทยานิพนธ์

21.1 นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นสาขาวิชาเอก ดังนี้

21.1.1 นิสิตปริญญาโท ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา

21.1.2 นิสิตปริญญาเอก ก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 6 นับแต่เริ่มเข้าศึกษา

มิฉะนั้นจะต้องหมดสถานภาพนิสิตในภาคการศึกษาต่อไป ตามข้อ 27(6)

21.2 การเสนอขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์

21.2.1 ปริญญาโท ให้นิสิตปรึกษาเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ยื่นเสนอขออนุมัติจำนวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นสาขาวิชาเอก ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ไม่น้อยกว่า 90 วัน

21.2.2 ปริญญาเอก ให้นิสิตปรึกษาเพื่อกำหนดรายละเอียดโครงการวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ยื่นเสนอขออนุมัติจำนวน 1 ชุด ต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นสาขาวิชาเอก ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
ไม่น้อยกว่า 270 วัน

21.3 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ยื่นคำร้องขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยผ่านกรรมการหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และหัวหน้าภาควิชาหรือประธานสาขาวิชา ทั้งนี้ การนับเวลา 90 วัน หรือ 270 วัน ตามข้อ 2 ให้นับจากวันที่ได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์

21.4 การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามระเบียบที่กำหนดในคู่มือวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ใช้บังคับในขณะนั้น

ข้อ 27 การหมดสถานภาพนิสิต

(6) ไม่สามารถส่งโครงการวิทยานิพนธ์ภายในกำหนดตามข้อ 21.1.1 หรือ 21.1.2

 

การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

1. นิสิตที่จะเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ได้ต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ดังนี้

  • นิสิตปริญญาเอกมีสิทธิ์เสนอโครงการวิทยานิพนธ์นับแต่มีสถานภาพเป็นนิสิตปริญญาเอก ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนการสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายไม่น้อยกว่า 365 วัน
  • นิสิตปริญญาโท ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปริญญาโทแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ก่อนสอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้าย ไม่น้อยกว่า 120 วัน

2. นิสิตต้องส่งโครงการวิทยานิพนธ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และหัวหน้าภาค หรือประธานสาขาวิชาที่นิสิตเรียนเป็นสาขาวิชาเอกอย่างช้าก่อนสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนนับแต่เริ่มเข้าศึกษา มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนรักษาสถานภาพนิสิต ในภาคการศึกษาต่อไป

เอกสาร รายละเอียด
คำร้องขอตรวจแบบฟอร์มโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.04/GS.04)
คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์ (สำหรับนิสิตที่ไม่ได้ทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส เท่านั้น) (บว.05/GS.05)
Download
คำร้องขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิทยานิพนธ์ (บว.05-1/GS.05-1) Download
คำร้องขออนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (บว.05-2/GS.05-2) Download
เอกสาร รายละเอียด
คู่มือสำหรับประชาชนฯ การอนุมัติโครงการวิทยานิพนธ์
– การพิมพ์ชื่อเรื่องโครงการวิทยานิพนธ์
– การพิมพ์อำเภอ จังหวัด ให้เป็นไปตามราชบัณฑิตยสถาน Link
– การพิมพ์โครงการวิทยานิพนธ์ ให้ใช้รูปแบบเหมือนการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ในสายที่นิสิตทำวิทยานิพนธ์ ดูคำอธิบายในคู่มือวิทยานิพนธ์ Download