โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เอกสาร รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง โครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษาและกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Download
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 Download
กำหนดการรับนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษารายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2567 (รายละเอียดคณะ/สาขาวิชาที่เปิดรับนิสิต/นักศึกษา) Download
ใบสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2567
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครโครงการเรียนล่วงหน้าฯ สแกนไฟล์
(รูปแบบ PDF) พร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่งที่ fgraptt@ku.ac.th
หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-942-8445-50 ต่อ 202)
Download