การรับเล่มปกแข็งและซีดีวิทยานิพนธ์

การขอรับเล่มปกแข็งและซีดี

กรณีที่ขอรับด้วยตนเอง กรณีที่ให้ผู้อื่นรับแทน
 1. แสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวที่ทาง
  ราชการออกให้ต่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับเล่มและซีดี
  วิทยานิพนธ์
 2. ลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ
 1. ผู้มารับแทนแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หน่วยรับ
  เล่มและซีดีวิทยานิพนธ์ ดังนี้
  1.1. สำเนาบัตรบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัว
  ที่ทางราชการออกให้ ของผู้มีชื่อปรากฏในวิทยานิพนธ์
  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  1.2. สำเนาบัตรบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัว
  ที่ทางราชการออกให้ ของผู้มารับแทน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ผู้มารับแทนลงชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ

วัน – เวลา – สถานที่ สำหรับติดต่อขอรับเล่มปกแข็งและซีดี

สถานที่: ห้องงานบริหารและธุรการ (ชั้น 1)
วันจันทร์ – พุธ : เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

วันที่ชำระเงิน รายชื่อนิสิต
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ส.ค. 2563 – 5 พ.ค. 2564 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2563 – 5 ส.ค. 2563 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 ธ.ค. 2562 – 5 มิ.ย. 2563 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ส.ค. – 6 ธ.ค. 2562 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. – 5 ส.ค. 2562 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ม.ค. 2562 – 5 มิ.ย. 2562 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 ส.ค. 2561 – 8 ม.ค. 2562 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 มิ.ย. 2561 เป็นต้นไป Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 10 ม.ค. 2560 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ส.ค. 2559 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 ม.ค. 2559 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ส.ค. 2558 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2558 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 เม.ย. 2557 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 พ.ย. 2556 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2556 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 เม.ย. 2556 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 12 พ.ย 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 9 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2554 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 เม.ย. 2554 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 8 พ.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 15 มิ.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 7 เม.ย. 2553 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 พ.ย. 2552 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 มิ.ย. 2552 เป็นต้นไป
นิสิตที่ชำระเงิน ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. – 5 มิ.ย. 2552
นิสิตที่สำเร็จ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551
นิสิตที่สำเร็จ ภาคต้น ปีการศึกษา 2551
วันที่ชำระเงิน รายชื่อนิสิต
นิสิตที่ชำระเงิน 6 ส.ค. 2564 เป็นต้นไป Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 10 มิ.ย. – 5 ส.ค. 2564 Download
นิสิตที่ชำระเงิน วันที่ 6 พ.ค. – 9 มิ.ย. 2564 Download