การสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ

หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 Download

หลักสูตรที่ไม่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
ขั้นตอนการสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก
ขั้นตอนการดำเนินการ

หลักสูตรที่ไม่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข

หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
ขั้นตอนการสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ก

หลักสูตรที่ไม่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
ขั้นตอนการสอบ สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท แผน ข

หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ(บว.06/GS.06) Download
ช่วงเวลาว่างคณะกรรมการประจำตัวนิสิต (สำหรับหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์)
เอกสาร รายละเอียด
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ เพิ่มเติม
เงื่อนไข: กรณีมีการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ แบบข้อเขียน หรือ ปากเปล่าให้กับนิสิตที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพียง 1 ท่าน
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
เงื่อนไข: กรณีมีการจัดสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ แบบข้อเขียน ให้กับนิสิตเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ให้แนบรายชื่อนิสิตทั้งหมดที่ขอสอบในกลุ่มเดียวกันมาด้วย

หลักสูตรที่ไม่มีวิทยานิพนธ์

เอกสาร รายละเอียด
คำร้องขอสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิต แผน ข (บว.06-1/GS.06-1) Download
แบบขอเสนอชื่อประธานการสอบและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (วพ.06-1/TH.06-1) Download
แบบฟอร์ม ช่วงเวลาว่างของคณะกรรมการประจำตัวนิสิต (สาหรับหลักสูตรที่ไม่มีวิทยานิพนธ์) ไทย/Eng
เอกสาร รายละเอียด
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อประธานการสอบ
แบบฟอร์มเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน
บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข
เงื่อนไข: กรณีมีการจัดสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข แบบข้อเขียน ให้กับนิสิตเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ให้แนบรายชื่อนิสิตทั้งหมดที่ขอสอบในกลุ่มเดียวกันมาด้วย

ปีการศึกษา 2564

เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข ประจำปีการศึกษา 2564 Download
เอกสาร รายละเอียด
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข ประจำปีการศึกษา 2562 Download
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข ประจำปีการศึกษา 2561
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข ประจำปีการศึกษา 2558
กำหนดการสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิต แผน ข ประจำปีการศึกษา 2557
เอกสาร รายละเอียด
แนวปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))
แนวปฏิบัติการประชุมออนไลน์ (Online) เพื่อการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย
และการสอบประมวลความรู้แบบปากเปล่า/สอบวัดคุณสมบัติแบบปากเปล่า
ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรม (ประกาศฯ)
คู่มือการใช้งาน อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ